Menu Zamknij

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ “RAZEM Z CZWÓRKĄ”

PRZY SOSW NR 4 W KRAKOWIE

tekst ujednolicony 22.01.2021


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Organizacja, zwana dalej Stowarzyszeniem,  nosi nazwę Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną „Razem z Czwórką” przy SOSW nr 4 w Krakowie.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym, zrzeszeniem osób realizujących i propagujących działania mające na celu niesienie pomocy osobom  niepełnosprawnym i ich rodzinom.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 4 w Krakowie. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 5

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

§ 7

Stowarzyszenie może współpracować na terenie kraju i poza jego granicami z innymi organizacjami o tym samym

lub podobnym profilu działania, a także może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.

§ 8

Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania  pieczęci i odznak  z nazwą i/lub  znakiem Stowarzyszenia zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 9

Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki i nagrody oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia lub wspierającym jego działalność.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
 2. Prowadzenie wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, rewalidacyjnej, profilaktycznej oraz podnoszenie jakości i poziomu kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Wspieranie działań statutowych SOSW nr 4 w Krakowie.
 4. Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną pełnego funkcjonowania we wszystkich sferach życia: kulturalnej, naukowej, sportowej, rekreacyjnej itp.
 5. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 6. Wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczej, a także socjalnej.
 7. Udzielanie doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych: dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, a także ich rodzinom.
 8. Współpracowanie z organizacjami centralnymi i samorządowymi, organami administracji rządowej, placówkami oświatowymi, placówkami zdrowotnymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi  – działającymi na terenie kraju i poza jego granicami – na rzecz  osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną wśród społeczności lokalnej.
 10. Upowszechnianie i ochrona praw osób z niepełnosprawnością intelektualną, działanie na rzecz integracji społecznej.
 11. Realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapeutów, wolontariuszy.
 2. Organizację szkoleń, odczytów, konferencji, spotkań, sympozjów.
 3. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.
 4. Prowadzenie grup wsparcia, samopomocowych, prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych.
 5. Przekazywanie środków rzeczowych, codziennego użytku dla rodzin w sytuacjach kryzysowych.
 6. Przekazywanie środków finansowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków dydaktycznych.
 7. Organizowanie imprez dobroczynnych, aukcji, zbiórek pieniędzy i darów rzeczowych.
 8. Pozyskiwanie funduszy od instytucji pozarządowych, władz samorządowych.
 9. Organizowanie wyjazdów turystycznych, wypoczynkowych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
 10. Wyposażenie pomieszczeń warsztatowych, dydaktycznych, internatowych.

§ 11a

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:

 1. Organizowanie zbiórek publicznych ( sprzedaż przedmiotów i darów rzeczowych na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego).

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:

 1. złoży pisemną deklarację członkowską według wzoru określonego przez Zarząd,
 2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 14

Procedura przyjęcia w poczet członków zwyczajnych:

 1. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia  uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. O przyjęciu bądź odmowie przyjęcia w poczet członków Zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, złożyć do Zarządu pisemne odwołanie  do Walnego Zebrania.
 4. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższych obradach, a jego decyzja  jest ostateczna.
 5. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym.
 3. Brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 4. Zgłaszać postulaty i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz żądać informacji o sposobie ich realizacji.
 5. Korzystać z pomocy, urządzeń i majątku Stowarzyszenia do realizacji zadań statutowych na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Czynnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz godnie reprezentować Stowarzyszenie.
 4. Opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 17

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 18

Członka wspierającego przyjmuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 19

Członkowie wspierający:

 1. Posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu przysługuje im tylko głos doradczy (w przypadku osób prawnych za pośrednictwem swojego przedstawiciela).
 2. Mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Mają prawo do uzyskiwania informacji o sposobie wykorzystania ich pomocy finansowej lub rzeczowej.
 1. Zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.

§ 20

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu osobie, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 21

Członkowie honorowi:

 1. Posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu przysługuje im tylko głos doradczy.
 2. Zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.

§ 22

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Śmierci członka.
 2. Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 3. Wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi na piśmie.
 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu:

         a. naruszania przez członka postanowień Statutu Stowarzyszenia,

         b. nieprzestrzegania przez członka uchwał władz Stowarzyszenia,

         c. działania na szkodę Stowarzyszenia,

         d. niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.

 1. Rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 23

Uchwałę o wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, a następnie informuje pisemnie członka o podjętej decyzji.

Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższych obradach, a uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 25

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

2.a.W przypadku głosowania odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w sposób jawny, zwykła większością głosów.

 1. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
 2. Jeżeli skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, dokonywanej przez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

a. Upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się dzień odbycia   Walnego Zebrania, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności.

b. Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

c. Pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach.

d. Odwołania przez Walne Zebranie, na wniosek co najmniej ½ członków      Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian statutu.
 3. Wybór Zarządu: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Wybór Komisji Rewizyjnej: Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 7. Odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
 8. Uzupełnianie składu Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, w innym przypadku niż określony w § 25 ust. 4.
 9. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa jest w § 14, ust. 4.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
 12. Rozpatrywanie wniosków i postulatów złożonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 13. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 14. Decydowanie w każdej sprawie wniesionej do obrad oraz we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 28

 1. Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia Komitet Założycielski zwołuje pierwsze inauguracyjne Walne Zebranie Członków, na którym zostanie wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna na pierwszą kadencję.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd i dotyczy  spraw wymienionych w § 27 ust. 1 – 14.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:

         a. z własnej inicjatywy,

         b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

         c. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w celu:

     a. rozpatrzenia odwołania od uchwały, o którym mowa jest w § 23,

     b. uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia.

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zebranie w przypadku, gdy:

a. Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego  Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

b. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa jest w § 28 ust. 4 pkt  b i c.

 1. Organ zwołujący Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie wszystkich Członków Stowarzyszenia, o jego terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
 2. Porządek obrad może być zmieniony lub rozszerzony.

§ 29

 1. Jeżeli ust. 2 nie stanowi inaczej Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu. Głosowanie jest jawne. Jednakże na wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia  – głosowanie może być tajne.

1a. Dopuszcza się możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz Stowarzyszenia przy zapewnieniu co  najmniej:

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym;

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje kwalifikowaną większością 2/3 głosów , przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w § 29 ust.2 z powodu braku wymaganego kworum, zwołuje się w ciągu 30 dni kolejne Walne Zebranie, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 30

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z czterech członków: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 31

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 4. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków.
 5. Prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia.
 6. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
 7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 9. Podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień statutu.

§ 32

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa decyduje głos Sekretarza.

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu,

 b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Członkowie Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej  z  członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia.

§ 34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności Zarządu, a w szczególności przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd.
 2. Kontrola co najmniej raz w roku stanu majątku i sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd.
 3. Przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 4. Składania sprawozdania z kontroli na Walnym Zebraniu oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadkach określonych w § 28 ust. 6.

§ 35

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności – Zastępcy Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 36

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. wpływów ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków i zapisów,
 3. dotacji, subwencji, udziałów i lokat,
 4. ofiarności publicznej.

§ 37

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 38

Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

§ 38 a

Dochód Stowarzyszenia czyli nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.

§ 39

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 40

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa, składania oświadczeń woli i podpisywania innych dokumentów upoważnieni są Prezes z jednym z członków Zarządu, działający łącznie.

§ 41

 1. Zabrania udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania majątku i funduszy Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 42

Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. Zasada ta doznaje wyjątku uregulowanego w § 29 ust.3.

§ 43

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).

Zarząd Stowarzyszenia